Meteen naar de inhoud

Disclaimer

De ship-tracker.org-website (de "Site") is een online informatiedienst. "Ship-tracker.org", onder voorbehoud van uw naleving van de onderstaande voorwaarden. LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE BEZOEKT OF GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN. ALS U NIET WILT ZIJN GEBONDEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U DE SITE GEEN TOEGANG HEBBEN OF GEBRUIKEN. Ship-tracker.org KAN DEZE OVEREENKOMST TE ELK MOMENT WIJZIGEN, EN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZULLEN ONMIDDELLIJK VAN KRACHT ZIJN NA HET PLAATSEN VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE SITE. U GAAT ERMEE AKKOORD DE OVEREENKOMST PERIODIEK TE HERZIEN OM U OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN EN UW VOORTGEZETTE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE WORDT GEACHT ALS UW CONCLUSIEVE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST.

1. Copyright, licenties en inzendingen van ideeën.

De volledige inhoud van de site wordt beschermd door internationale auteursrechten en handelsmerken. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn Ship-tracker.org, zijn gelieerde ondernemingen of andere derde partij licentiegevers. U MAG HET MATERIAAL OP DE SITE, MET INBEGRIP VAN TEKST, GRAFISCHE, CODE EN / OF SOFTWARE, NIET OP ENIGE MANIER WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUEREN, REPUBLEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF DISTRIBUEREN. U mag delen van materiaal uit de verschillende delen van de site alleen afdrukken en downloaden voor uw eigen niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt geen copyright- of eigendomsvermeldingen van het materiaal te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in om Ship-tracker.org een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie te verlenen, met het recht om sublicenties te verlenen, te reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken te creëren, publiekelijk weer te geven en publiekelijk uit te voeren materialen en andere informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën die daarin zijn vervat voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u indient op openbare delen van de site (zoals bulletinboards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail naar Ship-tracker. org met alle middelen en in alle nu bekende of later ontwikkelde media. U verleent Ship-tracker.org ook het recht om uw naam te gebruiken in verband met het ingediende materiaal en andere informatie, evenals in verband met al het reclame-, marketing- en promotiemateriaal dat daarmee verband houdt. U stemt ermee in dat u geen verhaal zult hebben tegen Ship-tracker.org voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht in uw communicatie met Ship-tracker.org. HANDELSMERKEN.Publicaties, producten, inhoud of diensten waarnaar hierin of op de Site wordt verwezen, zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van Ship-tracker.org. Andere product- en bedrijfsnamen die op de site worden genoemd, zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

2. Gebruik van de site.

U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of diensten waarvan duidelijk is aangegeven dat ze door Ship-tracker.org zijn geleverd, Ship-tracker.org op geen enkele manier informatie, producten of diensten op internet beheert, controleert of onderschrijft. Met uitzondering van door Ship-tracker.org geïdentificeerde informatie, producten of diensten, worden alle informatie, producten en diensten die via de Site of op internet worden aangeboden, over het algemeen aangeboden door derden die niet zijn aangesloten bij Ship-tracker.org. U begrijpt ook dat Ship-tracker.org niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload, vrij zijn van infectie of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die verontreinigende of destructieve eigenschappen vertonen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten de Site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens.

U AANVAARDT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. Ship-tracker.org BIEDT DE SITE EN DE BIJBEHORENDE INFORMATIE "IN DE HUIDIGE STAAT" EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN OF GOEDKEURINGEN (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK VOOR MOGELIJKHEDEN, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN DOEL) MET BETREKKING TOT DE SERVICE, ENIGE VERKOOPINFORMATIE OF SERVICE DIE VIA DE SERVICE OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT GELEVERD, EN Ship-tracker.org IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE TRANSACTIE. HET IS UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN ALLE MENINGEN, ADVIEZEN, DIENSTEN, VERKOOP- EN ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICE OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT VERSTREKT, TE EVALUEREN. Ship-tracker.org GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

U BEGRIJPT VERDER DAT DE ZUIVERE AARD VAN HET INTERNET ONBEWERKTE MATERIALEN BEVAT, SOMMIGE SEKSUEEL EXPLICIET OF BELEDIGEND VOOR U KUNNEN ZIJN. UW TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN IS OP EIGEN RISICO. Ship-tracker.org HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE MATERIALEN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Ship-tracker.org IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (I) ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF INFORMATIE EN DERGELIJKE) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN, OF ENIGE INFORMATIE, OF TRANSACTIES DIE OP DE SERVICE WORDEN GELEVERD OF UIT DE SERVICE WORDEN GEDOWNLOAD, OF ENIGE VERTRAGING VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF SERVICE. ZELFS ALS Ship-tracker.org OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF (II) ENIGE CLAIM DIE TE WERKEN IS AAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE SERVICE EN / OF MATERIALEN OF INFORMATIE DIE VIA DE DIENST IS GEDOWNLOAD. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Ship-tracker.org BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

Ship-tracker.org doet op geen enkele manier uitspraken over enige andere website die u via deze website kunt bezoeken of die naar deze site kan linken. Wanneer u een niet-Ship-tracker.org website bezoekt, moet u begrijpen dat deze onafhankelijk is van Ship-tracker.org en dat Ship-tracker.org geen controle heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een Ship-tracker.org-website niet dat Ship-tracker.org enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of aanvaardt.

3. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in om Ship-tracker.org, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele externe informatieverstrekkers van de Dienst schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van enige schending van deze Overeenkomst (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Service.

4. Rechten van derden.

De bepalingen van de paragrafen 2 (Gebruik van de Service) en 3 (Schadeloosstelling) zijn in het voordeel van Ship-tracker.org en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele externe informatieleveranciers van de Service . Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze bepalingen namens zichzelf direct tegen u te doen gelden en af te dwingen.

5. termijn; Beëindiging.

Deze overeenkomst kan op elk moment en om welke reden dan ook door beide partijen worden beëindigd zonder kennisgeving. De bepalingen van de paragrafen 1 (Copyright, licenties en inzendingen van ideeën), 2 (Gebruik van de service), 3 (Schadeloosstelling), 4 (Rechten van derden) en 6 (Diversen) blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

6. diversen.

Deze overeenkomst wordt allemaal beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Bulgarije die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en die moeten worden uitgevoerd in Bulgarije. U stemt ermee in dat enige juridische actie of procedure tussen Ship-tracker.org en u voor welk doel dan ook met betrekking tot deze Overeenkomst of de verplichtingen van de partijen hieronder, uitsluitend zal worden voorgelegd aan een federale of staatsrechtbank met competente jurisdictie in Bulgarije. Elke oorzaak van actie of claim die u heeft met betrekking tot de Service moet worden aangevangen binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet of een dergelijke claim of oorzaak van actie is uitgesloten. Het nalaten van Ship-tracker.org om strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst aan te dringen of af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch de handelspraktijk zijn bedoeld om enige bepaling van deze overeenkomst te wijzigen. Ship-tracker.org kan zijn rechten en plichten onder deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving aan een partij overdragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

nl_NLDutch